Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Otevření mateřské školy 18.5.2020

Otevření mateřské školy 18.5.2020Vážení rodiče, milé děti

otvíráme MŠ v pondělí 18.5.2020 bez omezení provozu.

PODMÍNKY PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

dle Metodiky k otevírání škol MŠMT ze dne 30.4.2020

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen "rouška").
Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
V prostorách mateřské školy
Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte). Při vstupu do MŠ si prosím potřete ruce dezinfekcí - chráníte tím své děti. Pokud bude mít učitelka při předávání dětí podezření na zvýšenou teplotu u dítěte, změří teplotu bezkontaktním teploměrem.
Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí, jen při předávání dětí je doporučena.  
Aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v přírodě či areálu MŠ.

Budeme většinou na hřišti a dvorečku v areálu MŠ. Na procházky do přírody budou děti také chodit. Během přesunu přes vesnici potřebují děti i dospělí roušku.
 

Ve třídě

Neprodleně po přezutí a převlečení si musí dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

Do odvolání děti nebudou nosit žádné hračky z domova.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Škola je vybavena bezkontaktním teploměrem k měření tělesné teploty.

Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Děti musí mít z domova pro tento případ minimálně 2 sterilní roušky v přihrádce v šatně a označené igelitové sáčky na použité roušky.

Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování

Školní stravování - v běžné podobě s dodržováním zvýšenou měrou běžných hygienických pravidel.

Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

 

Základní pravidla pro provádění úklidu

O zpřísněných podmínkách úklidu byl poučen pověřený personál.

 

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. Hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je nutné podepsat před vstupem do školy:
Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Čestné prohlášení.pdf

 
Osobní ochranné pomůcky pro zaměstnance školy

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vzniká povinnost nosit roušky, popř. jinou ochranu nosu a úst, občanům České republiky, a to i po dobu jejich výkonu práce (pokud místo práce není v místě trvalého bydliště).

Výjimka je stanovena pro učitele v mateřské škole.
 
PŘEJEME VÁM PEVNÉ ZDRAVÍ A TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ
 
Jana Lužová
ředitelka MŠ