Drobečková navigace

Úvod > Třídy

Třídy

Pravidla pro pobyt dětí v mateřské škole ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19:

Dítě může být do MŠ přijato pouze bez akutních zdravotních potíží

odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění. Nikdo s příznaky infekce

dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19

(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní

infekce dýchacích cest) nesmí do mateřské školy vstoupit.

 

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky

infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma,

dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a

čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a

při jejich zjištění (objevení) bude volit tento postup:

- příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do MŠ: dítě není přijato, učitelka

je povinna nepřevzít dítě s jakýmkoliv příznakem respiračního onemocnění - rýma,

kašel, teplota.

- příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte v MŠ:

neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné

místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a

současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné

vyzvednutí dítěte ze školy.

V obou případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky

kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma,kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

Pobyt dětí i pedagogických zaměstnanců v MŠ bez roušek. Děti i zaměstnanci musí mít z domova pro případ potřeby sterilní roušku ve skříňce v šatně.

Děti doma poučte!

Při vstupu do MŠ si rodič (nebo jím pověřená jiná osoba) vydezinfikují ruce. Žádáme rodiče o použití roušky, vstup do ostatních typů škol je omezený nebo dokonce zakázaný. Prosíme buďte ohleduplní k ostatním rodičům, dětem i učitelům. Použitím roušky chráníte sebe i nás.

Rodiče (nebo jimi pověřená jiná osoba) budou vstupovat do mateřské školy pouze na dobu nezbytně nutnou, předají dítě ve třídě třídní učitelce (1. třída), ostatní v šatně pověřené osobě - např. asistentce, a poté neprodleně odcházejí.

Neprodleně po přezutí a převlečení si musí dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

Zákonný zástupce bere na vědomí, že v prostorách MŠ bude docházet ke zvýšené dezinfekci veškerých prostor, ale i rukou dětí.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

  • věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte
  •  podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe - oblékání, hygiena...)
  • zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata...)
  • dbejte na pravidelný režim
  • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnost-mi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí...)
  • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry "na něco"...)
  • s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;
  • společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry
  • využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity...)
  • povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.

Weby pro učitele i rodiče o předškolním vzdělávání:

Výtvarné a tvořivé činnosti: