Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Zápis do MŠ Suchonice 15.5.2020

Zápis do MŠ Suchonice 15.5.2020 Zápis do MŠ Suchonice 15.5.2020

Zápis proběhne v souladu s předpisy v plánovaném termínu. Pokud nebudeme mít možnost setkat se v MŠ Suchonice, budeme přijímat děti na základě zaslaných přihlášek a čestného prohlášení rodičů doložené kopií očkovacího průkazu a kopií rodného listu dítěte. ( viz nařízení MŠMT)

Vyplněné formuláře + požadované přílohy můžete zasílat od 1.5. - 15.5.2020

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je podstatné zjišťovat:

  • jméno a příjmení tohoto zástupce
  • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
  2. doloží kopii očkovacího průkazu. Vpřípadě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Přihlášky je možno podat:

  • do datové schránky: ID datové schránky:  kiqkzya
  • emailem–žádost musí být opatřenaelektronickým podpisem nebo naskenovaná ( ofocená) s vlastním podpisem zákonného zástupce dítěte na skolkasuchonice@seznam.cz
  • do poštovní schránky u hlavního vstupu do MŠ (zaslat poštou, vhodit osobně)

formular_zadost_.pdf

Zápis 2020.pdf

Čestné prohlášení k zápisu do MŠ.pdf

Vážení rodiče, moc nás těší váš zájem o naši mateřskou školu. Bohužel nemůžeme přijmout všechny přihlášené děti. Počet podaných přihlášek přesáhl počet volných míst, budeme proto dále postupovat podle těchto kriterií příjetí dítěte do MŠ.

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Ředitelka MŠ Suchonice vydává následující kriteria, dle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165, odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Přijímání dětí do mateřské školy je v kompetenci ředitele školy, je dána zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon § 34 odst. 3. 

1) Děti s trvalým pobytem v obci Suchonice

2) Děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího roku dosáhnou 6 let. (předškoláci s povinnou předškolní docházkou)

3) Sourozenci již dříve přijatých dětí

4) Podle věku dětí od nejstarších po nejmladší

Vyrozumění o výsledku přijímacího řízení budeme posílat e-mailem. Nemůžeme zveřejnit jmenný seznam přijatých dětí.

V současné době evidujeme 30 přihlášek a budeme přijímat jen 16 dětí.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí do MŠ Suchonice si můžete vyzvednout osobně v pátek 29.5. 2020 od 10,00 do 16,30 nebo v úterý  2.6.2020 od 10,00 do 16,30.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů