Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Zápis do MŠ 5.5.2022 od 16,30 do 18,00 v mateřské škole

Zápis do MŠ 5.5.2022 od 16,30 do 18,00 v mateřské školeZápis do MŠ Suchonice a den otevřených dveří 

5.5.2022 od 16,30 do 18,00

v přízemí ve třídě Broučků 

Nezapomeňte:

Přihlášku k zápisu s potvrzením od lékaře

Rodný list dítěte

Občanský průkaz zákonného zástupce

popř. papuče pro dítě

 

Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy Suchonice, příspěvková organizace stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., ve spolupráci se zřizovatelem následující kritéria, podle kterých bude postupováno při stanovení pořadí přihlášených dětí a následně při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 2 let až do začátku povinné školní docházky.

Kritéria: při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z těchto kritérií

 1. Děti v posledním roce před zahájením školní docházky (tzn. děti, které dosáhnou 6 let od 1.září do 31.srpna následujícího roku nebo děti s odkladem školní docházky řádně doloženým Rozhodnutím ředitele školy) 6 bodů
 2. Bydliště nebo trvalý pobyt dítěte.
  Bydlištěm se pro účely těchto kritérií rozumí adresa na území ČR, kde se dítě dlouhodobě zdržuje, je-li odlišná od trvalého pobytu.
  Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu dítěte v ČR, která je vedena v registru obyvatel. Týká se i dětí občanů EU a třetích zemí, kteří mají místo pobytu hlášeno na území OK – jsou však povinni doložit oprávnění k pobytu ČR na více jak 90 dní (blíže ustanovení §20 zák.č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).
  Přednostně přijímány jsou děti ze Suchonic.
  2body
 3. Věk dětí.

Dříve narozené děti mají přednost před dětmi narozenými později. Přednost při umístění mají též děti, které zde mají přijatého sourozence. U stejného data narození bude postupováno podle abecedního seznamu příjmení dítěte.
4 leté děti 3 body
3 leté děti 2 body

mladší 3 let 1 bod

Podmínkou pro přijetí dítěte je: potvrzení o povinném očkování dítěte dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů nebo potvrzení, že se dítě nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Další ustanovení:
– nenastoupí-li dítě pravidelnou docházku bez omluvy do 15. září, přijme ředitelka na jeho místo další nezařazené dítě, a to dle výše uvedených kritérií
– o přijetí zdravotně znevýhodněných dětí k individuální integraci (běžné třídy) rozhoduje ředitelka školy na základě doporučení lékaře a příslušného SPC, zařazení je projednáváno individuálně
– ředitelka může mimořádně přihlédnout ke zvlášť tíživé situaci rodiny, sociálním a rodinným podmínkám.

Postup:
Při rozhodování o přijetí dítěte ke vzdělávání do mateřské školy bude ředitelka této mateřské školy brát v úvahu počet bodů za splněná kritéria. Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší).

 zápis 22 23.JPG Těšíme se na vás.

 

plakát zápis 22_23 druhá verze.pdf

 formular_zadost_prazdna 22 23.pdf