Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Jak to u nás vypadá?

DSC01317.jpgBudova školky se pravidelně vylepšuje tak, aby se dětem u nás líbilo a mohly se vzdělávat a hrát si v příjemném a podnětném prostředí. Vše splňuje přísné hygienické normy. V přízemí je třída nejmenších dětí, koupelna s WC, výdejna stravy, šatny a ředitelna. V poschodí jsou dvě třídy pro starší děti, ložnice pro nejmenší děti, koupelna a WC, kuchyňka. 

Jak to u nás chodí?

Děti jsou umístěny do tříd podle věku. Na tomto rozdělení je postaven program školy, zejména třídní vzdělávací programy. Vzdělávací nabídka tříd je přizpůsobena věku a možnostem dětí. Toto uspořádání se nám při práci s dětmi nejvíce osvědčilo Naší snahou je, aby způsob vedení dětí byl přívětivý, podporující a kladně motivující. Ve vzájemných vztazích panuje důvěra, zdvořilost a vzájemná pomoc.

Naší snahou je být co nejvíce venku. Hrát si chodíme na hřiště vedle školky. Využíváme i hřiště v centru obce a fotbalové hřiště. Také chodíme do lesíku za vesnicí, který plánujeme s pomocí dotací upravit na malou "lesní školku" s přírodními hracími a výukovými prvky. Se staršími dětmi chodíme na dlouhé procházky do lesa Chlumu.

Dbáme na dodržování lidových tradic: slavíme Masopust, vynášíme Moranu, dodržujeme velikonoční i vánoční tradice...

 

Vnitřní režim školy:

 • 6:15 - 8.00 příchod, volné hry a činnosti dětí
 • 8.00 - 8,45 ranní kruh, cvičení, řízené činnosti a výuka
 • 8,45 - 9,00 svačina
 • 9,00 - 10,00 volné hry, individuální práce s dětmi, předškolní příprava, výtvarné a jiné činnosti
 • 10,00 - 11,45 pobyt venku
 • 11,45 - 12,30 oběd
 • 12,30 - 14,30 odpočinek, relaxační a klidové činnosti, individuální práce s dětmi, předškolní příprava
 • 14,45 - 15,00 svačina
 • 15,00 - 16,15 volné hry, pobyt venku, skupinové činnosti, odchod dětí

Jaké jsou vzdělávací cíle?

Vycházíme z RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) a ŠVP (Školní vzdělávací program) Človíček a jeho svět.

  • Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost s ohledem na věk a možnosti dítěte, podporovat u dětí sportovní aktivity v duchu fair play
  • Podporovat u dětí zájem, zvídavost a radost z objevování, vytvářet základy k učení a získávání informací.
  • Podporovat u dětí vytváření citových vazeb, empatie, sebevědomí a sebedůvěry, ale zároveň umět chránit svoje soukromí a bezpečí ve vztahu k okolí.
  • Rozvíjet komunikativní dovednosti a řečový projev
  • Vytvářet u dítěte kvalitní základy společenských postojů, pravidel a návyků
  • Vytvářet základy estetických dovedností
  • Podporovat fantazii a tvořivost dítěte
  • Rozvíjet kladný vztah dítěte k přírodě, k místu, kde žijeme
  • Seznamovat děti s tradicemi a zvyky

Co můžeme dětem a rodičům ještě nabídnout?

DSC01303.jpgVzdělávání v MŠ doplňujeme nabídkou divadelních představení, hudebních programů, účastníme se soutěží, připravujeme pro děti ve spolupráci s rodiči a prarodiči besedy, exkurze (například do knihovny, k hasičům, výrobna svíček...). Rádi jezdíme na výukové programy Muzea Komenského v Přerově a Ornitologické stanice Přerov, Vlastivědné muzeum a jiné. Protože většina dětí dojíždí, snažíme se pořádat pro rodiče a děti společná setkání při různých příležitostech: Pouštění draků, Podzimní slavnost s lampionovým průvodem, Vánoční besídka, Masopustní bál, Den pro maminky, Den pro tátu. Setkáváme se při společném tvoření na Velikonočních dílnách. Pro maminky, babičky i pro veřejnost ve spolupráci se Středním odborným učilištěm služeb Velký Újezd již několik roků pořádáme Adventní dílny. Ve spolupráci se sportovním a pohybovým centrem Rok s pohybem nabízíme výuku lyžování.

 

Publicita plakát.pdf

Plakát publicita