Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Jak to u nás vypadá?

S6002467.JPGProtože budova nebyla původně určena pro mateřskou školu, bylo potřeba přizpůsobit některé prostory menším dětem. Po výměně oken, byla provedena rekonstrukce koupelny v prvním patře později i v přízemí. Po výměně topení následovaly nové podlahy a osvětlení.  Téměř každý rok se něco vylepšuje tak, aby se dětem u nás líbilo. Vše splňuje přísné hygienické normy. V přízemí je třída nejmenších dětí, koupelna, výdejna stravy, šatny a ředitelna. V poschodí jsou dvě třídy pro starší děti, ložnice pro nejmenší děti, WC a umývárna, kuchyňka. Hrát si chodíme na zahradu kterou máme vedle mateřské školy. Se staršími dětmi využíváme hřiště vedle obchodu, nebo fotbalové hřiště a protože máme obětavé tatínky, mohou si naše děti hrát v lesní školce v lesíku za vesnicí.

Jak to u nás chodí?

Děti jsou umístěny do tříd podle věku. Na tomto rozdělení je postaven celý program školy, zejména třídní vzdělávací programy. Vzdělávací nabídka tříd je přizpůsobena věku a možnostem dětí. Toto uspořádání se nám při práci s dětmi nejvíce osvědčilo Naší snahou je, aby způsob vedení dětí byl přívětivý, podporující a kladně motivující. Ve vzájemných vztazích panuje důvěra, zdvořilost a vzájemná pomoc.

 

Vnitřní režim školy:

 • 6,30 - 8.00 příchod, volné hry a činnosti dětí
 • 8.00 - 8,45 ranní kruh,cvičení
 • 8,45 - 9,00 svačina
 • 9,00 - 10,00 přímo řízená pedagogická činnost, hry
 • 10,00 - 11,45 pobyt venku
 • 11,45 - 12,30 oběd
 • 12,30 - 14,30 odpočinek, příp. relaxační činnosti
 • 14,45 - 15,00 svačina
 • 15,00 - 16,15 volné hry, skupinové činnosti

Jaké jsou vzdělávací cíle?

Vycházíme z RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání):

  • Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost s ohledem na věk a možnosti dítěte, podporovat u dětí sportovní aktivity v duchu fair play
  • Podporovat u dětí zájem, zvídavost a radost z objevování, vytvářet základy k učení a získávání informací.
  • Podporovat u dětí vytváření citových vazeb, empatie, sebevědomí a sebedůvěry, ale zároveň umět chránit svoje soukromí a bezpečí ve vztahu k okolí.
  • Rozvíjet komunikativní dovednosti a řečový projev
  • Vytvářet u dítěte kvalitní základy společenských postojů, pravidel a návyků
  • Vytvářet základy estetických dovedností
  • Podporovat fantazii a tvořivost dítěte
  • Rozvíjet kladný vztah dítěte k přírodě, k místu, kde žijeme
  • Seznamovat děti s tradicemi a zvyky

Co můžeme dětem a rodičům ještě nabídnout?

Zahrada.jpgVzdělávání v MŠ doplňujeme nabídkou divadelních představení, hudebních programů, účastníme se soutěží, připravujeme pro děti ve spolupráci s rodiči a prarodiči besedy, exkurze (například do knihovny, k hasičům, výrobna svíček...). Rádi jezdíme na výukové programy Muzea Komenského v Přerově a Ornitologické stanice Přerov. Protože většina dětí dojíždí, snažíme se pořádat pro rodiče a děti společná setkání při různých příležitostech - Pouštění draků, Den strašidel s lampionovým průvodem, Vánoční besídka, Masopustní bál, sportovně zaměřené akce, například Jedeme šlapeme. Setkáváme se při společném tvoření na Velikonočních dílnách. Pro maminky , babičky i pro veřejnost ve spolupráci se Středním odborným učilištěm služeb Velký Újezd již několik roků pořádáme Adventní dílny.

 

Publicita plakát.pdf

Plakát publicita