Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Zápis do MŠ

Zápis do MŠDatum konání:
10.5.2021
Datum ukončení:
12.5.2021

zápis2021.JPG

Zápis bude probíhat od 10.5. do 12.5.2021, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zápis 2021 2.JPG

zápis

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání

  • Proběhne formální část zápisu dětí, které spadají do školského obvodu MŠ a mají právo na přednostní přijetí do dané mateřské školy (§ 34 odst. 4 školského zákona).
  1. děti ze Suchonic
  2. děti, které příští školní rok plní povinnou předškolní výuku a děti s odkladem školní docházky
  3. sourozenci již dříve přijatých dětí.
  • V situaci, kdy škola má dostatečnou kapacitu k přijetí spádových dětí, ale převis zájmu nespádových dětí, přednostně přijímá děti spádové a dále postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií, a tím je věk dítěte od nejstarších po nejmladší.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy ( kiqkzya),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) skolkasuchonice@seznam.cz
  3. poštou: MŠ Suchonice, Suchonice 46, PSČ: 783 57
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. Rodiče si nejdříve domluví přesný den a hodinu, kdy mohou přijít a to v pondělí 10.5. nebo v úterý 11.5. od 15,30 do 17,00.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

 Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 Příloha: kopie očkovacího průkazu

 Podpis zákonného zástupce

Další informace

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Přihlášku do MŠ si můžete stáhnout níže nebo vyzvednout v MŠ v týdnu od 3.5. do 7.5. od 16,00 do 17,00 po předchozí domluvě.

Vyjádření lékaře, které je součástí přihlášky, doručí rodiče v případě přijetí dítěte až před nástupem do MŠ.

formular_zadost_prazdna-21-22.pdf

Výsledky přijímacího řízení:

Rozhodnutí si můžete vyzvednout osobně ve čtvrtek 27.5. od 15,00 do 18,00 v ředitelně MŠ Suchonice.

Setkání s rodiči budoucích žáčků naši MŠ bude ve čtvrtek 10.6.2021 ve třídě Broučků v přízemí.

 Skener_20210521.jpg