Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Zápis na školní rok 2024/25

Zápis na školní rok 2024/25Datum konání:
13.5.2024

 Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít již od 25.3.2024 

Elektronický zápis.

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/suchonice

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručíte do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

 Jak postupovat při elektronickém předzápsu 

 

Vytištěné a lékařem potvrzené dokumenty přijímáme na řádném zápise v MŠ Suchonice, výměnou obdržíte registrační číslo, které Vás bude provázet celým správním řízením.

Zápis do MŠ Suchonice,

 kde tyto dokumenty odevzdáte a také se můžete zeptat na vše, co Vás zajímá proběhne

v pondělí 13.5.2024 15:30 – 18:30

v MŠ Suchonice.

Zápisu do mateřské školy se účastní zpravidla děti, které dovrší ve školním roce 2024/2025 tří let. (Pokud bude volná kapacita, přijímáme po dohodě i děti mladší.)

Kritéria pro přijetí 2024.pdf

(„§ 34 odst. 1, zákona č. 561/2004, o předškolní, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: “Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.“)

Plnění povinnosti předškolního vzdělávání
K zápisu do mateřské školy pro školní rok 2024/2025 mají povinnost se dostavit děti, které dovrší pátý rok věku nejpozději do 31. 8. 2024, tzn. děti narozené od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 a dále děti, kterým byl (bude) při zápisu do ZŠ v roce 2024 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Povinné dokumenty:

  1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, jejíž součástí je i potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte, popř. potvrzení lékaře o tom, že dítě nemohlo být očkováno z vážných zdravotních důvodů (má trvalou kontraindikaci) nebo je proti nákaze imunní. Tento doklad se netýká dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání.
  2. Kopie rodného listu 
  3. Občanský průkaz zákonného zástupce
  4.  Rozhodnutí ZŠ o odkladu školní docházky – pokud je pro Vás taková situace aktuální
  5. Kopie doporučení, závěrů školských poradenských zařízení (PPP, SPC) – pokud je pro Vás taková situace aktuální
  6. Žádost o individuální vzdělávání (žádáte-li o něj)

Kopie rodných listů budou použity pouze pro správní řízení zápisu do mateřské školy a
po ukončení správního řízení budou skartovány. U nepřijatých dětí budou doporučení ŠPZ, či jiné osobní dokumenty taktéž skartovány k 30. 9. 2024, kdy bude zřejmé, že již nebudou přijati ani v rámci autoremedury.

Ostatní důležité informace
V případě, že Vaše dítě vyžaduje zvláštní zdravotní nebo jinou péči z důvodu onemocnění, poruchy či jiného omezení (např. cukrovka, epilepsie, alergie, potíže s vyprazdňováním, dítě nemluví, nemluví česky, jedná se o dítě s postižením…), je nutné vepsat tuto skutečnost do žádosti, aby měla mateřská škola prostor vytvořit podmínky pro takové vzdělávání, nebo Vás včas informovat o tom, že nelze takové podmínky vytvořit, případně Vám doporučit potřebná opatření či jiná řešení.

Také můžete tyto skutečnosti konzultovat přímo s ředitelkou MŠ nejlépe formou
e-mailu reditelkasuchonice@seznam.cz

Žádáme také rodiče, aby uvedli čitelně své e-mailové adresy a telefony pro rychlejší doplnění, odstranění nedostatků v žádostech a také o kontrolu svých e-mailů a přijímání telefonátů
po celou dobu správního řízení, tj. než bude vydáno rozhodnutí.

Přidělení registračního čísla
Osobním předáním potřebné vyplněné dokumentace Vám bude přiděleno registrační číslo.

Co bude následovat po přijetí přihlášky předškolnímu vzdělávání

  1. kontrola úplnosti požadovaných povinných dokumentů a příloh
  2. přidělení registračního čísla – bude předáno osobně, při zápisu jako potvrzení přijetí žádosti 
  3. vyhodnocení všech podaných žádostí v zákonných lhůtách
  4. zveřejnění přijatých/nepřijatých dětí pod přidělenými registračními čísly

 

V Suchonicích dne 8.3.2024

Lucie Smékalová

Ředitelka MŠ

 

Plakátek zápis do MŠ
Plakátek na DOD